Aanvullende informatie

 • Informatie over de beroepsvereniging NVVS (Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten) is te vinden op www.speltherapie.net en over de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) op www.vaktherapie.nl.
 • De speltherapeute handelt volgend de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.
 • In de wachtruimte  de praktijk bevindt zich een map met diverse protocollen. Deze zijn ter inzage beschikbaar voor iedereen. Deze geven zicht op de wetten en verplichtingen die het vak met zich meebrengen en waar iedere therapeute zich aan dient te houden. O.a. beroepscompetentieprofiel, beroepscode, wet kwaliteit-, klachten- en geschillenzorg, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, regelement klacht- en tuchtrecht.
 • De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS liggen ter inzage in de wachtkamer van de Praktijk voor Speltherapie Ravenstein.
 • Indien gewenst zal de speltherapeute samenwerken met andere instanties om de begeleiding van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook kan de speltherapeute verwijzen naar naaste collega’s voor nader onderzoek.
 • De speltherapeute gaat een vertrouwensrelatie aan met het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht.
 • De speltherapeute verstrekt geen gegevens over het kind aan derden zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
 • Wanneer er echter sprake is van het ontstaan van een situatie die, ondanks de ondersteuning, ernstig bedreigend is voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, is de speltherapeute wettelijk verplicht hiervan melding te doen bij de daarvoor bestemde organisaties. 
 • In de praktijk voor Speltherapie Ravenstein zijn de ouder(s)/verzorger(s) de opdrachtgevers voor het uit te voeren ondersteunings/begeleidingstraject. Dat betekent dat ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken. De speltherapeute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.
 • Het streven is de spelsessies op een vaste dag en een vaste tijd in de week te laten plaatsvinden. In de schoolvakanties worden geen spelsessies gepland. Het is echter niet altijd mogelijk om de spelsessies buiten schooltijd te laten plaatsvinden.
 • Bij ziekte van de speltherapeute komt de afspraak te vervallen. Bij langdurige ziekte (langer dan vier weken) zal de speltherapeute een collega inschakelen die tijdelijk haar spelsessies zal overnemen.  
 • Wanneer een gemaakte afspraak door ouder(s)/verzorger(s) niet nagekomen kan worden, wordt er vriendelijk verzocht dit 12 uur van tevoren aan te geven. Een sms-bericht of mailtje is voldoende. Bij niet tijdige annulering wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • De speltherapeute heeft het recht de spelsessies op video vast te leggen. Dit gebeurd uitsluitend voor eigen gebruik om op deze wijze de begeleiding van het kind te kunnen optimaliseren.  
 • Het kind speelt het fijnst in gemakkelijk zittende kleding die tegen een stootje kan en vies mag worden.  Ook mag het kind sloffen meenemen.
 • De speltherapeute heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • Na het intakegesprek wordt door ouder(s)/verzorger(s) zowel een intakeformulier als een toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend. In het toestemmingsformulier geven ouders toestemming voor het hebben van behandelcontracten met hun kind en gaan akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden.
 • In het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit-, Klachten- en GeschillenZorg) is de praktijk aangesloten bij NIBIG. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de door mij geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruikt te maken van een onafhankelijke geschillencommissie van Quasir, een onafhankelijke geschillencommissie door het ministerie erkend. Op de website van onze beroepserkenning FVB vindt u alle benodigde informatie
Privacy Verklaring